[1]
T. de Montagut Estragués, «Sobre la recepció del ius commune a Catalunya en matèria de retiment de comptes: els recionals i els oidors de comptes», Glossae, n.º 5-6, pp. pp. 365–390, ene. 1994.