(1)
de Montagut Estragués, T. Sobre La Recepció Del Ius Commune a Catalunya En matèria De Retiment De Comptes: Els Recionals I Els Oidors De Comptes. Glossae 1994, pp. 365-390.